<<<<<<< HEAD
Ngày 1 - thứ ba, 16/05/2023
MSI - VÒNG PHÂN NHÁNH
19:00
BO 5
G2
Đã chọn
BLG
Đã chọn
G2
Đã chọn
1 3
BLG
Đã chọn
Ngày 2 - thứ tư, 17/05/2023
MSI - VÒNG PHÂN NHÁNH
19:00
BO 5
GEN
Đã chọn
C9
Đã chọn
GEN
Đã chọn
3 0
C9
Đã chọn
Ngày 3 - thứ năm, 18/05/2023
MSI - VÒNG PHÂN NHÁNH
19:00
BO 5
T1
Đã chọn
JDG
Đã chọn
T1
Đã chọn
2 3
JDG
Đã chọn
Ngày 4 - thứ sáu, 19/05/2023
MSI - VÒNG PHÂN NHÁNH
19:00
BO 5
BLG
Đã chọn
GEN
Đã chọn
BLG
Đã chọn
3 0
GEN
Đã chọn
Ngày 5 - thứ bảy, 20/05/2023
MSI - VÒNG PHÂN NHÁNH
18:00
BO 5
T1
Đã chọn
BLG
Đã chọn
T1
Đã chọn
1 3
BLG
Đã chọn
Ngày 6 - chủ nhật, 21/05/2023
MSI - VÒNG PHÂN NHÁNH
18:00
BO 5
JDG
Đã chọn
BLG
Đã chọn
JDG
Đã chọn
3 1
BLG
Đã chọn