Lựa chọn giải đấu
THẰNG - THUA
ĐIỂM HIỆU SỐ
#1
GAM
9W - 3L
9W - 3L
+12
#2
TW
8W - 4L
8W - 4L
+7
#3
SGB
7W - 5L
7W - 5L
+3
#4
CES
7W - 5L
7W - 5L
-1
#5
TS
6W - 6L
6W - 6L
0
#6
TF
4W - 8L
4W - 8L
-5
#7
MBE
1W - 11L
1W - 11L
-16